Lektorská činnosť

Ponuka kurzu: „Úverová analýza“

Obsah:

 • postavenie úverovej analýzy ako nástroja na posudzovanie financovania firemnej klientely banky
 • úverové riziko z pohľadu poskytovateľa i prijímateľa úveru
 • špecifiká odvetvového rizika v nadväznosti na úverovú analýzu
 • základné informačné zdroje posudzovania úverového rizika u klientov
 • účtujúcich v sústave podvojného (alternatívne i jednoduchého účtovníctva)
 • špecifiká výkazníctva  (súvaha, výkaz ziskov a strát, výkaz cash-flow, účtovná závierka, príloha k účtovnej závierke – Poznámky)
 • hodnotenie podnikateľského zámeru žiadateľa o úver
 • finančná analýza vybraných spoločností, špecifiká vykazovania rentability a  zadlženosti, prevádzkový kapitál  verzus likvidita, hospodársky výsledok verzus EBIT

Naša spoločnosť je v bankových kruhoch známa tým, že naše školenia nie sú akademické, dôraz kladieme na praktické skúsenosti. Obsah a náročnosť kurzu upresňujeme na mieru na základe vzájomného odsúhlasenia s kompetentnými pracovníkmi banky. Pre lepšiu efektívnosť doporučujeme selektovať skupiny účastníkov na rovnakej vedomostnej úrovni.

Výhody absolvovania nášho kurzu sú nasledovné:

 • školenie „šité na mieru“ podľa požiadaviek absolventov (objednávateľa)
 • nie jednostranný, ale komplexný pohľad na problematiku (ekonomický, analytický, účtovný a daňový v jednom)
 • individuálny prístup lektora s cieľom, aby účastník pochopil podstatu a nie aby sa iba zúčastnil školenia
 • lokálna i časová flexibilita lektora podľa dohody s účastníkom
 • teória iba v nevyhnutnom rozsahu, dôraz kladený na praktické skúsenosti
 • účastníci školenia nie sú vystavení stresu z preskúšavania, získané vedomosti si sami testujú na reálnych prípadových štúdiách
 • účastník školenia získava možnosť telefonického a písomného (mailom) kontaktu s lektorom
 • doplnenie nových aktuálnych vedomostí súvisiacich so zmenami Zákona o účtovníctve, Zákona o DPH a Zákona o dani z príjmov

Účastník školenia získa odpovede aj na nasledovné otázky:

 • ako efektívne a rýchlo zhodnotiť finančnú situáciu žiadateľa o úver
 • ako čítať účtovné výkazy
 • v ktorých účtovných položkách sú skryté „cashové rezervy“ a „daňová optimalizácia“
 • ako identifikovať problémového žiadateľa o úver
 • aké sú hlavné riziká vyplývajúce z potenciálneho poskytnutia úveru
 • ako správne namodelovať úverový obchod …

Typ školenia:  prednáška v kombinácii s prípadovými štúdiami v rozsahu 1 alebo 2   vyučovacích dní (9.00 – 16.00), doporučovaný počet účastníkov á 1 kurz 10

Ako alternatívu ponúkame formu individuálnej konzultácie v skupinkách 1-3 osôb, spojenom s riešením aktuálnych problémov pracovníkov priamo v teréne. Uvedené doporučujeme napr. pre zaneprázdnených manažérov banky, ktorí chcú riešiť konkrétne problémy a termín konzultácie je možné prispôsobiť na večerné hodiny, resp. sobotu.

Termín školenia:  podľa dohody, možné i večerné hodiny, či sobota

Lektorskú činnosť vykonáva priamo majiteľ našej spoločnosti:

Ing. Patrik Štefanička, finančný analytik a credit risk manažér s 13 ročnou praxou v bankovníctve,  podnikový ekonóm, certifikovaný účtovník II. stupňa SKCÚ (bilančný účtovník), asistent audítora SKAU, finančno-úverový poradca a lektor s viac ako 20-ročnou praxou.

Absolventmi lektora sú desiatky až stovky pracovníkov úverových a risk oddelení, oddelení metodiky úverov, či oddelení workoutu Tatra banky a.s., Uni Credit Bank Slovakia a.s., VÚB a.s., VOLKSBANK a.s., SZRB a.s., Poštovej banky a.s., Commerzbank, pobočka Bratislava, OTP Banka Slovensko a.s., ČSOB stavebná sporiteľňa a.s., ING Bank pobočka Bratislava, Credit Lyonnais Bank Slovakia, a.s., Slovenská Sporiteľňa a.s., ČSOB a.s., Prvá stavebná sporiteľňa a.s., Citibank pobočka Bratislava, Národná banka Slovenska, Eximbanka, VÚB Faktoring a.s., ČSOB Faktoring a.s. a ďalších.

Dôkazom úspešnosti a zrozumiteľnosti našich kurzov sú i spätné reakcie našich absolventov, z ktorých vyberáme:

„Vážený pán Ing. Štefanička,

píšem Vám, aby som sa Vám poďakovala za konzultácie s Vami v rámci dištančného štúdia Úverové zručnosti v IBV.

Som Vám veľmi vďačná, pretože som sa na nich dozvedela veľa vecí a súvislostí, o ktorých som doteraz ani netušila – zatiaľ som totiž s právnickými osobami nepracovala – a z kníh by som sa ich asi nedozvedela.
Ďakujem Vám za Vašu ochotu podeliť sa s nadobudnutými skúsenosťami, aj za Váš pedagogický prístup.

Ešte raz Vám srdečne ďakujem, pretože si na základe svojich doterajších skúseností dovolím tvrdiť, že Váš prístup nie je štandardný, a vďaka Vám mi toto dištančné štúdium dalo oveľa viac ako všetky školenia, ktoré som doteraz absolvovala, spolu.

metodik úverov
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.“

„S priebehom školenia som bola veľmi spokojná. Vyhovoval mi aj pomer teórie a príkladov. Napriek tomu, že priamo v tejto oblasti nepracujem, celá táto problematika ma veľmi zaujala, považujem celé školenie za veľký prínos…“

Account manažér customer services ING Bank

„Som plne spokojný s úrovňou výučby, obsah školenia korešpondoval s mojimi očakávaniami.“

Úverový analytik, odbor Riadenia rizík VÚB a.s.

Referencie:

Vyberáme z doteraz lektorovaných programov:

2013 – 1998 Inštitút bankového vzdelávania Národnej Banky Slovenska, n.o., Bratislava, špecializované semináre:

 • Úverové obchody bánk I. – Úverová analýza
 • Úverové obchody bánk II. –  Kvantifikácia rizík v úverových obchodoch a Reštrukturalizácia úverového vzťahu
 • Konzultačná činnosť v rámci dištančného štúdia EFCB z problematiky Procesu financovania firemných klientov

2010 „Úverová analýza v segmente SME“ – účelový seminár realizovaný pre 80 riaditeľov SME pobočiek UniCredit Bank Slovakia a.s.
2010 – 2007 „Úverová analýza firmy“ – účelové semináre realizované pre OTP BANKA Slovensko a.s.
2011 – 2007 „Úverová analýza firmy“ – účelové semináre realizované pre Poštovú banku a.s.
2008 „Finančná analýza pre segment SME“ – špecializovaný cyklus školení pre 120 riaditeľov retailových pobočiek ČSOB, a.s.

2008 „Úverová analýza“ – uzatvorený kurz pre zamestnancov ČSOB Factoring a.s.

Staršie lektorované programy:

2006 – 2007 „Úverová analýza I.-IV.“ – uzatvorený program pre odbor firemného bankovníctva a odbor monitoringu, Poštová banka a.s.
2005 „Úverová analýza“ – účelový seminár realizovaný pre úverové oddelenie EXIMBANKY a.s. Bratislava
2004 „Úverová analýza“ – účelový seminár realizovaný pre oddelenie Corporate Finance klientov, VÚB a.s. Bratislava
2004 – 1998 Inštitút bankového vzdelávania NBS, Bratislava – konzultant k predmetom „Proces úverovania v banke“ a „Úverové zručnosti“, dištančné štúdium bankového manažmentu za podpory PHARE
2002 – 1998 Poľnobanka a.s., témy: Ekonomické a finančné riziká z pohľadu úverového analytika, Kurzové riziká a účtovná závierka, Odvetvové analýzy a postavenie firmy na trhu …
2002 účelový seminár z oblasti účtovania investícií realizovaný pre Agentúru SAPARD
2001 – 2000 Ekonomická univerzita Bratislava, Fakulta podnikového manažmentu, semestrálne prednášky – Komplexná analýza firmy pre potreby úverového procesu
1997 – 1994 IRB a.s., témy: Účtovníctvo a finančná analýza, Účtovníctvo v praxi úverového referenta, Analýza finančných výkazov, Súvaha a výsledovka ako jeden zo základných informačných zdrojov finančných analýz